Bestuur

Beleid en verantwoording

Over de stichting

Stichting Herdenkingscomité Eelde heeft een zestal bestuursleden. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en geen algemene onkostenvergoeding.

De samenstelling van het bestuur:

Adriaan Ferf Voorzitter
Froukje van Hattum Secretaris
Henny van den Born Penningmeester
Bjorn Tielen Algemeen bestuurslid
Rian Marsman PR en Communicatie

 

Doelstelling, beleid en verantwoording:

De stichting heeft ten doel het herdenken van slachtoffers van geweld in het algemeen en van slachtoffers van oorlogsgeweld in de voormalige gemeente Eelde in het bijzonder en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleid

De stichting organiseert sinds 2006 herdenkingen op 13 april en 4 mei, educatieve bijeenkomsten op scholen, theatervoorstellingen, alles dat bijdraag aan de bewustwording van oorlogsgeweld, besef democratie en vrijheid in de gemeente Tynaarlo. De stichting zoekt nadrukkelijk verbinding met lokale organisaties, waarbij zij de samenwerking is aangegaan met Ol’Eel, Culturele Raad, Scouting De Trekvogels, Verhalenvertellers, Charmanti Koor, Stichting Project 2020, Harmonie Nieuw Leven. Met hen organiseert de stichting de herdenkingen en talloze evenementen in het thema herdenken en vrijheid.

Verantwoording

De stichting streeft haar doelen na door onder meer jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei te organiseren bij de monumenten in de dorpskernen. Ook poogt zij een educatieve bijdrage te leveren aan de bewustwording van jong en oud op het gebied van slachtoffers van oorlogsgeweld. Die bijdrage bestaat uit de organisatie van lessen en andere activiteiten op scholen, theater en muziek uitvoeringen waarbij samengewerkt wordt met organisaties binnen de gemeente Tynaarlo.

De kern van de herdenkingen is een bijeenkomst in de Dorpskerk op de jaarlijkse nationale herdenking op 4 mei, gevolgd door een stille tocht en plechtigheid met kranslegging, twee minuten stilte gevolgd door het spelen van volksliederen en een rondgang langs de graven van oorlogsslachtoffers. Daarnaast streeft het Herdenkingscomité ernaar meerdere educatieve activiteiten te organiseren met name, maar niet alleen gericht op jongeren om het belang van de gebeurtenissen in 40-45 voor het denken en handelen nu levend te houden. Daarbij wordt gezocht naar nieuwe vormen om huidige generaties aan te spreken zonder het belang van de tradities en rituelen te veronachtzamen.  

In 2015 is een monument ter nagedachtenis van de geallieerde vliegers die in Eelderwolde zijn omgekomen gerealiseerd. Met de Culturele Raad Eelde wordt sinds 2016 jaarlijks een voorstelling verzorgd met een aan de vrijheid, democratie en herdenking gerelateerd thema. Ook is toen het programma op de basisscholen uitgebreid met onder meer ‘gastlessen’ door dichters en sprekers, bezoeken aan de oorlogsmonumenten voor leerlingen van groep 7 en 8 van de scholen in de dorpskerken.    

Lees hier het jaarverslag 2020.

 

Vrijwillige bijdrage

Wilt u onze stichting steunen, dan kunt u een bijdrage overmaken naar:

NL 54 RABO 0315 8079 97 QR code vrijwillige bijdrage Stichting Herdenkingscomité
t.n.v. Stichting Herdenkingscomité.

Of scan deze QR-code met uw telefoon:

Alvast hartelijk dank!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief